Vedtægter


Vedtægter for den selvejende institution
”MARIAGER HALLEN”
Mariager

§ 1.
Den selvejende institutions navn er: ”Mariager-Hallen”

§ 2.
Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager, indeholdende fritids- og forsamlingslokaler beregnet til benyttelse for byens og oplandets beboere og disses foreninger, herunder til udleje og til udstillinger, dog således at det skal tilstræbes, at hallen fortrinsvis stilles til rådighed for ungdommen til udøvelse af sind og opdragende idræt samt for kulturelle foranstaltninger, samt foranstaltninger, der er af betydning for ungdommens fritidsinteresser (klubvirksomhed) og dygtiggørelse.

§ 3.
Institutionen ejer ejendommen parcel 2 af matr. nr. 1m, Mariager Klosters hovedgaard, Mariager sogn.

§ 4.
Institutionens drift gennemføres ved kontingent, frivillige bidrag, udleje af lokalerne i henhold til gældende takster samt ved tilskud fra det offentlige efter gældende love.
Såfremt der ved institutionens drift efter afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgælden, måtte fremkomme overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tidligere års regnskaber eller passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse, tab ved lejeledighed og lign., kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionen henhørende lokaler og bygninger.
Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i de lokale aviser med 10 dages varsel.
De institutionen tilhørende midler vil være at anbringe i/på bank- eller sparekassebog, lydende på institutionens navn, eller at anbringe i værdipapirer.


§ 5.
Som medlem af institutionen kan optages såvel enkeltpersoner som foreninger, selskaber samt institutioner.
På første generalforsamling fastsættes optagelsesgebyr samt et årligt kontingent. På senere ordinære generalforsamlinger kan disse ændres efter indstilling fra forretningsudvalget.
Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.
På forretningsudvalgets foranledning føres en medlemsbog, og til hvert medlem skal der udstedes et medlemskort lydende på navn. Medlemsbeviserne er uoverdragelige.
Særskilt bidrag i forbindelse med hallens opførelse – det være sig ved personligt arbejde eller ved kontant indbetaling – kan forlods afskrives som optagelsesgebyr, men giver i øvrigt ingen medlemsrettigheder, således at det fremtidige årlige kontingent må indbetales kontant.

§ 6.
Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
Til vedtægtsændringer, forslag om afhændelse af fast ejendom eller forslag om væsentlige forandringer heraf, samt forslag til ophævelse af institutionen, kræves det, at ¾ af samtlige medlemmer er mødt, samt at mindst ¾ af de mødte har stemt for. Er de tilstrækkelige medlemmer ikke til stede, indkalder repræsentantskabet inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling. Dersom forslaget på denne generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de mødtes stemmer, er den trufne beslutning gyldig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der har givet møde.
Samtlige afstemninger er skriftlige, medmindre alle de mødte giver tilladelse til mundtlig afstemning.
I tilfælde af spørgsmål om institutionens opløsning anvendes ubetinget skriftlig afstemning.
Over det på generalforsamlingen vedtagne og passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 7.
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang.
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel og med særskilt angivelse af vedtægtsændringer og forslag, som ikke er omfattet af den i §9 nævnte dagsorden.

§ 8.
Ordinær generalforsamling afholdes i Mariager hvert år i marts måned.
Dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Aflæggelse af reviderede regnskab.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af suppleanter til repræsentantskabet.
6. Eventuelt.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til repræsentantskabets formand inden 20. februar.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter forretningsudvalgets ønske og skal afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom over for repræsentantskabet med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at kravet er fremsat over for repræsentantskabets formand.

§ 10.
Institutionen ledes af et repræsentantskab, der består af 14 medlemmer samt 3 suppleanter, hvoraf 12 medlemmer og de 3 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling, heraf skal de 6 valgte medlemmer være fra idræts- eller ungdomsforeningerne. Mariager Haandværkerforening og Handelsstandsforeningen for Mariager og Omegn udpeger hver ét medlem.
Hvert medlem har én stemme, det være sig private personer, foreninger m.v. Valget sker for 2 år ad gangen. Første gang afgår 6 af de 12 medlemmer efter lodtrækning, næste år de resterende 6 medlemmer. De af Mariager Haandværkerforening og Handelsstandsforening for Mariager og Omegn udpegede medlemmer er valgt for en to-årig periode.
Genvalg kan finde sted.

§ 11.
Repræsentantskabet væger selv sin formand for ét år ad gangen; denne er tillige formand for det i § 13 omhandlende forretningsudvalg.
Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden og er beslutningsdygtigt, når mindst 9 medlemmer er til stede.
Samtlige afstemninger er skriftlige, medmindre alle tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer samtykker i anvendelse af mundtlig afstemning.
Repræsentantskabets formand indkalder til repræsentantskabsmøde mindst én gang hvert halve år, men i øvrigt når der er anledning hertil.
Når mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet kræver det, skal repræsentantskabets formand indkalde til repræsentantskabsmøde, som vil være til at afholde senest 14 dage efter, at kravet er fremsat over for formanden.

§ 12.
Repræsentantskabet vælger af sin midte et forretningsudvalg, der består af 5 medlemmer, hvoraf det ene skal være repræsentantskabets formand.
Medlemmerne vælges for to år ad gangen, første år afgår 2 af de 5 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 13.
Forretningsudvalget har den daglige ledelse af institutionen.
Det ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de der i interesserede.
Forretningsudvalget fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne, hvilken leje alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.
Forretningsudvalget affatter et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og benyttelse.
Intet repræsentantskabsmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for deres arbejde i såvel forretningsudvalget som repræsentantskabet.

§ 14.
Forretningsudvalget afholder møde, så ofte formanden eller mindst 2 medlemmer ønsker det.
Dets beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 15.
Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Revideret regnskab skal senest den 15. februar fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et for disse tilgængeligt sted i MARIAGER-HALLEN.
Det til enhver tid af bestyrelsen valgte reg. Revisionsselskab reviderer også regnskabet i henhold til gældende revisionslovgivning.

§ 16.
Institutionen tegnes af formanden – dog f.s.v. angår lån og pantsætning af det samlede repræsentantskab. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at repræsentantskabet kan bemyndige én eller flere til at underskrive de i forbindelse med disse dispositioner nødvendige dokumenter.
Ved disposition over fast ejendom kræves tillige samtykke fra Byrådet i Mariagerfjord Kommune, og deklaration vil være at tinglyse i overensstemmelse hermed.

§ 17
I tilfælde af institutionens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af institutionens midler til formål i overensstemmelse med § 2.
Beslutningen skal godkendes af Byrådet i Mariagerfjord Kommune.

§ 18.
Hallens budgetter og regnskaber skal godkendes af Mariagerfjord kommune og nærværende vedtægter kan ikke ændres uden byrådets godkendelse.
Således vedtaget på møde den 15. september 2007 i haludvalget.
Henrik Larsen Tommy Jensen Elly Blom Viggo J. Jensen Birte Madsen


Rul til toppen