Vedtægter
for den selvejende institution

MARIAGER HALLEN

Mariager


§ 1 Den selvejende institutions navn er ”Mariager Hallen”.

§ 2 Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager, indeholdende fritids- og forsamlingslokaler beregnet til benyttelse for Mariager og oplandets beboere og disses foreninger, samt udlejning til forskellige events.

§ 3 Institutionen ejer ejendommen parcel 2 af matr.nr. 1m, Mariager Klosters Hovedgaard, Mariager Sogn.

§ 4 Institutionens drift gennemføres ved kontingent, frivillige bidrag, udleje af lokalerne i henhold til gældende takster samt ved tilskud fra det offentlige efter gældende love.

Såfremt der ved institutionens drift efter afskrivning, herunder afdrag på prioritetsgælden, måtte fremkomme overskud, der ikke anvendes til udligning af underskud på tidligere års regnskaber eller passende henlæggelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse, tab ved lejeledighed og lign., kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering, montering eller udvidelse af de til institutionen henhørende lokaler og bygninger.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i de lokale aviser og de sociale medier, med 10 dages varsel.

De institutionen tilhørende midler vil være at anbringe i/på bank- eller sparekassebog,
lydende på institutionens navn.


§ 5 Der oprettes en støtteforening, kaldet Hallens Venner, til institutionen.
Støtteforeningen har samme bestyrelse som Institutionen og styres heraf.
Støtteforeningen kan kun optage enkeltpersoner som medlemmer,
Støtteforeningen medlemmer er de eneste der er stemmeberettiget til institutionens generalforsamling.

Som medlem af institutionen kan kun optages personer som har hjemadresse i Mariagerfjord kommune.

På første generalforsamling fastsættes det årligt kontingent.

På senere ordinære generalforsamlinger kan kontingent ændres efter indstilling fra bestyrelsen.

Medlemmerne i Hallens Venner har ingen andel i institutionens formue, eller i eventuelt overskud, der alene tilfalder institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

På bestyrelsens foranledning føres en medlemslog som opbevares i henhold til gældende GDPR regler.

Medlemskabet af Hallens Venner er uoverdrageligt.

Særskilte bidrag i forbindelse med arbejde eller ved kontant indbetaling giver i øvrigt ingen medlemsrettigheder således, at det fremtidige årlige kontingent skal indbetales kontant.

Kontingent til Hallens Venner, skal være betalt senest ved indgang til generalforsamlingen det pågældende år.

Medlemskab gælder for 1 kalenderår ad gangen.

§ 6 Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stemmeberettigede til generalforsamlingen, er gyldige medlemmer af Hallens Venner

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.

Til vedtægtsændringer, forslag om afhændelse af fast ejendom eller forslag om væsentlige forandringer heraf samt forslag til ophævelse af institutionen, kræves det, at ¾ af samtlige medlemmer er mødt, samt at mindst ¾ af de mødte har stemt for. Er de tilstrækkelige medlemmer ikke til stede, indkalder repræsentantskabet inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling. Dersom forslaget på denne generalforsamling vedtages med mindst¾ af de mødtes stemmer, er den trufne beslutning gyldig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der har givet møde.

Samtlige afstemninger er skriftlige, medmindre alle de mødte giver tilladelse til mundtlig afstemning.

I tilfælde af spørgsmål om institutionens opløsning anvendes ubetinget skriftlig afstemning.

Over det på generalforsamlingen vedtagne og passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 7 Til generalforsamlingen har alle adgang, kun medlemmer af hallens venner har stemmeret.
Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.
Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 10 dages varsel og med særskilt angivelse af vedtægtsændringer og forslag, som ikke er omfattet af den i § 8 nævnte dagsorden.

§ 8 Dagsordenen skal omfatte:

  • Valg af dirigent.
  • Aflæggelse af beretning.
  • Aflæggelse samt godkendelse af regnskab.
  • Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  • Valg af suppleanter til repræsentantskabet.
  • Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til repræsentantskabets formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens ønske og skal afholdes, når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom overfor repræsentantskabet med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at kravet er fremsat over for repræsentantskabets formand.


§ 10 Institutionen ledes af et repræsentantskab, der består af 14 medlemmer samt 3 suppleanter, hvoraf 14 medlemmer og 3 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. Heraf bør de 6 valgte medlemmer være fra idræts- eller ungdomsforeningerne.

Hvert medlem har en stemme. Valget sker for 2 år ad gangen. Første gang afgår 7 af de 14 medlemmer efter lodtrækning, næste år de resterende 7medlemmer.

Genvalg kan finde sted.

§ 11 Repræsentantskabet væger selv sin formand for ét år ad gangen; denne er tillige formand for den i § 13 omhandlende bestyrelse.

Samtlige afstemninger er skriftlige, medmindre alle tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer samtykker i anvendelse af mundtlig afstemning.

Repræsentantskabets formand indkalder til repræsentantskabsmøde når der er anledning hertil.

Når mindst 6 medlemmer af repræsentantskabet kræver det, skal repræsentantskabets formand indkalde til repræsentantskabsmøde, som vil være til at afholde senest 14 dage efter, at kravet er fremsat overfor formanden.

§ 12 Repræsentantskabet vælger af sin midte en bestyrelse, der består af 5 eller 7 medlemmer, hvoraf det ene skal være repræsentantskabets formand.

Medlemmerne vælges for to år ad gangen, første år afgår 2 af de 5 medlemmer ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen.

Den af bestyrelsen ansatte halinspektør/daglig leder, referer til bestyrelsesformanden.
I daglig drift referer øvrige ansatte til halinspektøren/daglig leder.

Bestyrelsen ansætter, og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udleje og benyttelse af ejendommen sker med fornøden hensyntagen til de foreninger og organisationer der har interesse heri.


Bestyrelsen fastsætter den leje, der vil være at erlægge for benyttelse af lokalerne, hvilken leje alene skal fastsættes til opnåelse af en forsvarlig drift med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.

Der tages hensyn til den af Mariager kommunes fastsatte timepris for halleje.

Bestyrelsen affatter et regulativ indeholdende nærmere direktiver for ejendommens daglige drift og benyttelse.

Intet repræsentantskabsmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for deres arbejde i såvel bestyrelsen som repræsentantskabet.

§ 14 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller mindst 2 medlemmer ønsker det.
Dets beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær, næstformanden, stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§ 15 Institutionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Regnskab skal senest med udgangen af februar, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et for disse tilgængeligt sted i Mariager Hallen eller elektronisk.

Det til enhver tid af bestyrelsen valgte registrerede Revisionsselskab udarbejder regnskabet i henhold til gældende revisionslovgivning.

§ 16 Institutionen tegnes af formanden – dog f.s.v. angår lån og pantsætning af det samlede repræsentantskab. Denne bestemmelse er dog ikke til hinder for, at repræsentantskabet kan bemyndige en eller flere til at underskrive de i forbindelse med disse dispositioner nødvendige dokumenter.

Ved disposition over fast ejendom kræves tillige samtykke fra Byrådet i Mariagerfjord Kommune og deklaration vil være at tinglyse i overensstemmelse hermed.

§ 17 I tilfælde af institutionens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om
anvendelse af institutionens midler til formål i overensstemmelse med § 2. Beslutningen skal godkendes af Byrådet i Mariagerfjord Kommune.


§ 18 Hallens budgetter og regnskaber skal godkendes af Mariagerfjord Kommune og nærværende vedtægter kan ikke ændres uden byrådets godkendelse.

Således vedtaget på generalforsamling i Mariager Hallen d. 03.04.2024.

Rul til toppen